NONGOMA TV

PUPLIC EVENTS[EZOMPHAKATHI]

LOCAL PROJECTS

Here is a concellourNdwandwe of ward 16 and his assistants after the Day shift show.He introduced a new driving school project which was aimed at locals who couln't afford those in town.

UMBELEWETHU

Kuksukile lokho.Luqalile ushikishi lombele wethu okuwumqhudelwano wamakhono omdabu,obanjwa umkhandlu wase ZULULAND[ZULULAND MUNICIPALITY]Kulomqhudelwano kuncintisana amaqembu noma abahamba ngabodwana emikhakheni eyehlukene esingabala INDLAMU,UMBHOLOHO,SPIRITUAL GOSPEL IZINKONDLO,HIPHOP nokunye.

 

Abanqobile babesebedluliselwa kowamanqamu.Kulokhu owamnqamu uzobanjelwa Olundi kuyo lenyanga ephezulu.Siwabonile amaqembu esicathamya eqhudelana.Kubemnandi kakhulu

@This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu nation all rights reserved