sakha ikhaya

SAKHA IKHAYA

Lolu uhlelo lwezenkolo oluphethwe ngumfundisi u Qwabe .Lapha lulueka abantu ukuthui bziphathe kanjai.Lungena ngo 21.00 ngama Sonto..Lapaha sibheka izinqinamba ezivamise uku hluphalabo abaphethe amakhaya.Sikhuluma ngobaba noma bezingane.Sibuye sincedisane ekululekeni abazali ukuthiba bhekane kanjani nezingane esezingene kustage.Ngalesikhathi ingane ingangena kuzidakamizwa ebugebengwini obunhlobo ingangena.

Nongoma TV live from the heart of the Zulu nation Copyright reserved 2014

SAKHA IKHAYA

The gospel talk show is back with

pastor Qwabe here on Nongoma TV live from the heart of the Zulu nation.

Don't miss this marvelous opportunity to see experts in different walks of life sharing ideas in this show. The show is about experiences faced by most of us such as staggering economy,promisquity,domestic violence and many more.We help parents to face their children's growing up stages of life.