HOME               SHOWS               SCHEDULE               CREW        PUBLIC               LIVE     

NONGOMA TV

SPORTS NERVE                    ENTERTAINMENT                  CAREERS               ABOUT  US            

PUPLIC EVENTS[EZOMPHAKATHI]

LOCAL PROJECTS

Here is a concellourNdwandwe of ward 16  and his assistants after the Day shift show.He introduced  a new driving school project which was aimed at locals who couln't afford  those  in town.

UMBELEWETHU

Kuksukile lokho.Luqalile ushikishi lombele wethu okuwumqhudelwano  wamakhono omdabu,obanjwa  umkhandlu wase ZULULAND[ZULULAND MUNICIPALITY]Kulomqhudelwano kuncintisana amaqembu noma abahamba ngabodwana emikhakheni eyehlukene esingabala INDLAMU,UMBHOLOHO,SPIRITUAL GOSPEL IZINKONDLO,HIPHOP nokunye.


Abanqobile babesebedluliselwa kowamanqamu.Kulokhu owamnqamu uzobanjelwa Olundi kuyo lenyanga ephezulu.Siwabonile amaqembu esicathamya eqhudelana.Kubemnandi kakhulu

                                 @This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu  nation all rights reserved